Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

regulamin

REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO
„PRZYTULANKA” na rok 2019

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Przytulanka” wpisany jest do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawa pod numerem 147/PPN/13

Punkt Przedszkolny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:30

W placówce przewidywane są następujące przerwy świąteczne:
• 1 stycznia 2019r
• Wielkanoc 2019r
• 1,2,3 maja 2019r
• 20 czerwca (Boże Ciało) 2019r
• 21 czerwca 2019r ( dzień wolny z Karty Nauczyciela)
• 15 sierpnia 2019r
• 16 sierpnia 2019r ( dzień wolny z Karty Nauczyciela)
• 1 listopada 2019r
• 11 listopada 2019r
• 24 grudnia 2019r
• 27 grudnia 2019r (dzień wolny z Karty Nauczyciela)
• 31 grudnia 2019r

Miesięczną opłatę za pobyt dziecka wynoszącą wg abonamentu należy wnosić z góry do 10 dnia każdego miesiąca, jeżeli ten dzień wypada w dniu wolnym od pracy wpłaty należy dokonać w najbliższym dniu roboczym.
Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU. Koszty ubezpieczenia pokrywa placówka.
Brak pisemnego wypowiedzenia umowy nie zwalnia Rodziców od obowiązku opłat z tytułu czesnego.
Opłata za jednorazowy, całodzienny pobyt dziecka w placówce wynosi 70zł i wnoszona jest z góry.
W przypadku nieobecności dziecka odliczana jest dzienna stawka żywieniowa w wysokości 6 zł za każdy dzień nieobecności.
Placówka zapewnia w ramach opłaty 5 posiłków dziennie oraz pełną opiekę wychowawczą i realizację celów nauczania i wychowania poprzez:
• zatrudnianie wykwalifikowanej kadry
• zajęcia dydaktyczne w ramach abonamentu
• zabawki i przybory do zajęć (bloki, farby, plastelina itp.)
• spotkania z ciekawymi ludźmi , teatrzyki , imprezy okolicznościowe
Dodatkową opłatę Rodzice wnoszą za:
• imprezy okolicznościowe organizowane dla zaproszonych dzieci.
Rodzice zobowiązują się do uaktualniania numerów telefonów kontaktowych.
W placówce nie podajemy dzieciom żadnych lekarstw, w przypadku stwierdzenia choroby powiadamiamy Rodziców lub wzywamy pogotowie ratunkowe.
Nie przyjmujemy żadnych posiłków i napojów z wyjątkiem opakowań hermetycznie zamkniętych.
Odbiór dzieci przez osoby inne może nastąpić wyłącznie po uprzednim pisemnym upoważnieniu złożonym przez Rodziców.
Placówka jest otwarta do godz. 18.30 w przypadku spóźnienia Rodzica opłata za każda rozpoczętą godzinę wynosi 30 złotych.
Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę na mocy miesięcznego pisemnego wypowiedzenia z mocą obowiązującą od pierwszego dnia następnego miesiąca.
Placówka zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku :
• braku współpracy pomiędzy Placówką a Rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka
• jeżeli zachowanie lub choroba dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci
• zatajenia przez Rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie rówieśniczej
• naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki