Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

statut

    STATUT
ŻŁOBKA
PRZYTULANKA

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTNOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Żłobek „Przytulanka” prowadzi Marzena Różycka, pełniąca funkcję Dyrektora .
2. Żłobek „Przytulanka” prowadzi swoją działalność w Warszawie w następującym miejscu
- przy ul. Karczunkowskiej 82
3. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym statucie obowiązują w Żłobku „Przytulanka”


ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZYTULANKI

§ 1

Przytulanka realizuje następujące cele i zadania :
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
2) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości ;
3) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie zabiegów wychowawczych ;
4) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

2. Przytulanka realizuje zadania, wynikające z celów określonych w ramach następujących obszarów
edukacyjnych.

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
2) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne
siły i możliwości osiągania sukcesu;
3) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
4) rozwijanie wrażliwości moralnej;
5) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
6) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
7) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
8) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.

 

§ 2

1. Dyrektor Przytulanki oraz wszyscy pracownicy Przytulanki są zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przytulance, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem.
2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Przytulance.
3. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia i tygodnia , i uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.


§ 3

Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań.

 R O Z D Z I A Ł III
ZAKRES ZADAŃ

§ 4

1. Dyrektor kieruje całokształtem pracy Przytulanki we wszystkich sprawach związanych z jej działalnością, w tym
w sprawach organizacyjnych, finansowych i kadrowych .
2. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:
1) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych – roczny plan pracy, organizację pracy.
2) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników;
3) zatrudnianie pracowników i prowadzenie hospitacji;
4) organizowanie szkoleń;

 

 

R O Z D Z I A Ł IV
ORGANIZACJA


§ 5

Przytulanka jest placówką zapewniającą opiekę, wychowanie i naukę dzieciom w wieku od 0,6 do 3 lat

§ 6

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest grupa dzieci w zbliżonym wieku.
2. Przytulanka świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok.

§ 7


1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przytulankę ustala Dyrektor w oparciu o analizę kosztów utrzymania w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przytulanką a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

2. Opłaty za usługi świadczone przez Przytulankę, obejmują następujące bezzwrotne należności:
1) opłatę czesnego;
2) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określoną umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Przytulanką a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.


3. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.

 

 

R O Z D Z I A Ł V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ŻŁOBKA

N A U C Z Y C I E L E

§ 8

1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno - prawną.
2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania.
3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez Dyrektora oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez Dyrektora i są związane z organizacją procesu opiekuńczo – wychowawczo –dydaktycznego.
4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna.(np. zlecenia, o dzieło ).

§ 9

Obowiązki i prawa nauczyciela.

1. Obowiązkiem nauczyciela jest planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracy , w tym w szczególności:
1) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń,
stymulowania rozwoju dziecka.
2) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciel ma prawo do:
1) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą Dyrektora,
2) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach.

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:
1) za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka , w tym
w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przytulankę poza jego terenem,
oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

 

 

P R A C O W N I C Y N I E P E D A G O G I C Z N I

§ 10

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych ustala i przyznaje Dyrektor .
3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

 

PRZYJĘCIE DZIECKA

§ 11

1. Przyjęcie dziecka/i następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych ) a Przytulaną.

2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku kalendarzowego.

PRAWA DZIECI

§ 12

1. Dziecko ma prawo do:
1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia;
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony
w poszanowaniu jego godności osobistej;
4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym.

 


OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 13

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać umowę zawartą z „Przytulanką”.

2. Formą współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielem dziecka.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika przez co najmniej jednego z rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:
1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej ;
2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;
3) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).

4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przytulanki zdrowego dziecka/i. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka/i, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Żłobka przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.


5. W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka Przytulance (po godzinach )
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilno-prawną.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub Dyrektora.

 


PRAWA RODZICÓW

§ 14

1. Rodzice mają prawo do:
1 uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;
2 udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Żłobek.

 

 

 


R O Z D Z I A Ł VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji „Przytulanki”, należą do kompetencji osoby prowadzącej „Przytulankę”.
2. „Przytulanka” może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

 

 


Żłobek „Przytulanka”

Marzena Różycka