Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

Aktywność językowa dziecka

Aktywność językowa dziecka

W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-przejawia wrażliwość słuchową,

-uważnie słucha rozmówcy,

-prawidłowo artykułuje głoski,

-swobodnie posługuje się mową dla wyrażania swoich myśli,potrzeb,stanów emocjonalnych w codziennych sytuacjach,

-formułuje zdania poprawne pod względem gramatycznym,

-w toku komunikowania się z innymi stosuje pozawerbalne środki wyrazu,

-mówiąc,przejawia postawę twórczą (swoista intonacja,wykonanie,interpretacja),

-chętnie korzysta z książek dla dzieci,

-recytuje z pamięci wiersze lub ich fragmenty,

-przejawia wrażliwość wzrokową,

-ma rozwinięty słuch fonematyczny,

-dysponuje sprawnościami i niezbędnymi do nauki pisania,

-rozumie istotę czytania i pisania jako nośnika informacji (międzyludzkiej komunikacji językowej).