Punkt Przedszkolny z Grupą Żłobkową

Przytulanka

Aktywność ruchowa i poznawcza dziecka

Aktywność ruchowa i poznawcza dziecka

                                             W wyniku tej formy aktywności dziecko:

-chętnie uczestniczy w zabawach,grach i zajęciach ruchowych,

-zna nazwy części ciała (także nazwy niektórych organów wewnętrznych),stosuje je,

-wymienia różnice w wyglądzie człowieka,zmieniającym się pod wpływem wieku,

-rozumie potrzebę ruchu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu,

-przestrzega zasad obowiązujacych w zabawach i grach ruchowych,

-jest sprawne ruchowo,

-przejawia twórczą inicjatywę w zabawach ruchowych,

-rozumie zasady sportowej rywalizacji,

-sygnalizuje potrzebę odpoczynku,kiedy jest zmęczone,

-zna zasady dbałości o zdrowie,przestrzega ich

-rozumie potrzebę dbałości o bezpieczne sprzyjające zdrowiu otoczenie,

-zna zasady bezpieczeństwa,przestrzega ich,

-wie co może zagrażać zdrowiu i życiu człowieka,

-określa swoje samopoczucie,